شرایط اختصاصی جهت ورود داوطلبان کنکور سراسری به دانشگاه فرهنگیان

شرایط اختصاصی جهت ورود داوطلبان کنکور سراسری به دانشگاه فرهنگیان

 

1.کسب حداقل نمره علمی کل 6500 و بالاتر در زیر گروه مربوط در آزمون سراسری.

 2.نداشتن هیچگونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت (دائم یا موقت) بـه نهادهـا و سـازمانهـای دولتی و غیردولتی، (از آغاز تا پایان دوره تحصیل در دانشگاه).

 3.داشتن حداقل معدل کل 15 در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم).

 4.داشتن حداکثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (1/7/1374 به بعد).

تبصره 1 :محاسبه سن هـر داوطلـب بـا توجـه بـه منـدرجات اصـل شناسنامه ای است که به استناد آن در آزمون ورودی ثبت نام می کند، بنابر این تغییراتی که پس از ثبت نام در آزمون، در مدارک هویتی، به ویژه تاریخ تولد داوطلب به وجـود آمـده باشـد معتبر نیست و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، در هر مرحله ای، قبولی وی لغو خواهد شد.

 تبصره 2 :انجام خدمت سربازی و یا سوابق کاری و موارد دیگر، تحت هیچ شرایطی به سـقف سنی داوطلب افزوده نمی شود.

 تبصره 3 :حداکثر سن ورود به دانشگاه، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.

 5.بومی بودن داوطلب در هر یک از کدرشته محل های اعلام شـده از سـوی آموزش و پرورش.

 تبصره 1 :ملاک های تعیین بومی بودن داوطلبان در هر از کدرشته محل ها به شرح ذیل است: الف) در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه برای داوطلبان نظام قدیم و محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان برای داوطلبان نظام جدید در یک بخش، شهر و یا اسـتان باشـد، داوطلـب بـومی آن بخـش، شـهر و استان تلقی می شود. ب) در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر داوطلب در یک بخش، شهر و یا استان نباشد، بخش، شهر و استان محل تولد داوطلب به عنوان بخش، شهر و استان بومی وی در نظر گرفته می شود. ج) داوطلبانی که سه سال آخر محل تحصیل را در خارج از کشور گذرانده اند، استان محل تولد، استان بومی این گونه داوطلبان تلقی خواهد شد. د) داوطلبانی که سه سال آخر محل تحصیل را خارج از کشور گذرانده اند و همچنین استان تولد ایشان نیز خارج از کشور بوده است، استان بومی این قبیل داوطلبان شهر تهـران خواهـد بـود.

. 6 در صورت وجود مجوزهای استخدامی، محل به کارگیری افراد همان بخش، شهر و استان بومی داوطلب بوده و مسؤولیت ساماندهی و بکارگیری نیز بـه عهـده همـان اداره کـل اسـتان خواهد بود. بر این اساس تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بعد مسافت، تکفل، سرپرسـتی خـانواده، فـوت والـدین و غیره ... ممنوع می باشد.

 7.دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که با استفاده از قانون آموزش رایگان تحصیل می نمایند، در صورتی می توانند رشته هـای مـورد نیـاز آموزش و پرورش را انتخاب نمایند که قبل از شروع ثبت نام در آزمون حداکثر تا تاریخ 1/12/1395 انصراف دایم خود را به محل تحصیل اعلام نموده و فرم انصـراف قطعـی از تحصـیل، مطابق فرم شماره (3) مندرج در صفحه 44 دفترچه شماره (1) راهنمای ثبت نام درآزمون سراسری سال 1396 از دانشگاه و موسسه آموزش عالی ذیـربط دریافـت نمـوده باشـد در غیـر اینصورت مجاز نمی باشد.

 8 . برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی.

 9. برخورداری از استعداد، علاقه و انگیزه معلمی، عامل بودن به اخلاق و رفتار متناسب با شأن و جایگاه معلمی، برخورداری از قدرت تعامل با دیگران آشنایی با تعالیم دینی، به ویژه قرآن کریم.

 10. از میـان واجـدین شـرایط در آزمـون براسـاس اولویـتهـای انتخابی، دو برابر ظرفیت پذیرش برای انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیتهای عمومی و تخصصی معرفی خواهند شد.

14. نخبگان علمـی و مهـارتی، مخترعـان، مبتکران، برگزیدگان المپیادهای علمی، فرهنگی، هنری و مهارتی، جشنواره خوارزمی در شرایط علمی برابر، براساس کد رشته محل انتخـابی، از اولویـت پـذیرش برخـوردار خواهنـد شـد.

تبصره: بهره مندی از امتیاز مربوط به مدارک امتیازآور در مصاحبه اختصاصی صرفاً در انجام مصاحبه قابل محاسبه و احتساب است و بعد از اتمام زمان مصاحبه به مدارک ارائه شده جدید امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

درضمن جهت اطلاعات بیشتر به قسمت پیوست دفترچه شماره دو کنکور سراسری مراجعه نمایید.


| شناسه مطلب: 84880

تعداد بازدید: 470 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران